Obchodné podmienky

Mimosúdne riešenie sporov
 

1.   Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho (mimosúdneho) riešenia sporu u subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Týmto nie je dotknutá možnosť spotrebiteľa obrátiť sa na súd.

2.   K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporou z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom: pre Banskobystrický kraj, Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, tel. č.: 048/412 49 69 , 048/415 18 71 , fax. č: 048/4124 693 , e-mail: bb@soi.sk, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese, alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo adr.@soi.sk. Internetová adresa: https://www.soi.sk/. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.

3.   Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislave, internetová adresa: http://esc-sr.sk/ je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

Základné definície a pojmy

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) sú v súlade s ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „občiansky zákonník“), zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“), zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“)

1.     Kupujúci je fyzická alebo právnická osoba (ďalej len „kupujúci“), ktorá v súlade s týmito VOP doručí objednávku tovaru vo forme elektronického formuláru (ďalej len „objednávka“) spoločnosti Arpád Arkhely – AÁ PRODUCTION – Lacné-dvere.eu, IČO: 43522661, IČ DPH: SK1030404738 so sídlom Kollárova 712/40
Tornaľa 982 01 (ďalej len „spoločnost“). Objednávku tovaru je možné doručiť, najmä, nie však výlučne prostredníctvom internetovej stránky www.lacne-dvere.eu.

2.     Objednávka tovaru realizovaná fyzickou osobou je prejav vôle vo forme jednostranného právneho úkonu, ktorým kupujúci – fyzická osoba nie podnikateľ (ďalej len „Spotrebiteľ“) vyjadruje záujem o dodanie tovaru ponúkaného spoločnosťou lacne-dvere.eu na internetovej stránke www.lacne-dvere.eu za cenu uvedenú v objednávke, na špecifikované miesto dodania (adresu dodania) a v presne určenom množstve. Objednávka je súčasne aj návrhom kúpnej zmluvy, zmluvy o dielo alebo iného typu zmlúv zo strany kupujúceho. Po prijatí a potvrdení (akceptácií) objednávky emailom na strane spoločnosti. Spotrebiteľ záväzne vstupuje do právneho vzťahu so spoločnosťo na základe zmluvy uzavieranej na diaľku v súlade s § 9 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.

3.     Objednávka tovaru realizovaná právnickou osobou je prejav vôle vo forme jednostranného právneho úkonu, ktorým kupujúci – právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ (ďalej len „Objednávateľ“) vyjadruje záujem o dodanie tovaru ponúkaného spoločnosťou na internetovej stránke www.lacne-dvere.eu za cenu uvedenú v objednávke, na špecifikované miesto dodania (adresu dodania) a v presne určenom množstve. Objednávka je súčasne aj návrhom kúpnej zmluvy, zmluvy o dielo alebo iného typu zmlúv zo strany kupujúceho. Po prijatí a potvrdení (akceptácií) objednávky emailom na strane spoločnosti, Objednávateľ záväzne vstupuje do právneho vzťahu so spoločnosťou lacne-dvere.eu na základe zmluvy uzatvorenej v súlade s ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov upravujúcich obchodné záväzkové vzťahy, najmä, nie však výlučne podľa § 269 ods. 2, § 409 a § 536 zákona č. 513/1991 Zb.

4.     Tovarom sa rozumejú výrobky ponúkané spoločnosťou uvedené na webe s uvedením ich názvu, katalógového čísla, popisu tovaru, dostupnosti na sklade a aktuálnej ceny.

5.     Objednávka tovaru obsahuje nasledovné údaje:

a)     meno, priezvisko, adresu bydliska, adresu doručenia tovaru, emailová adresa, telefón na ktorom je Spotrebiteľ zastihnuteľný;

b)     obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ/IČ DPH, adresu doručenia tovaru, emailová adresa, telefón na ktorom Objednávateľ zastihnuteľný;

c)     bankové spojenie, číslo účtu kupujúceho,

d)     spôsob platby kúpnej ceny za objednaný tovar;

e)     spôsob dodania a doručenia tovaru (otváracie hodiny, oprávnené osoby na prevzatie tovaru).

II. Registrácia

1.     Prvotná registrácia kupujúceho ako aj súhlas kupujúceho s týmito VOP je nevyhnutnou podmienkou na zrealizovanie objednávky a dodanie tovaru v požadovanom množstve a na požadované miesto.

2.     Registráciu vykoná spoločnosť bezodkladne po splnení vyššie uvedených podmienok zo strany kupujúceho. Pri registrácii kupujúci potvrdí aj oboznámenie sa s VOP a ich prevzatie v elektronickej forme. 

III. Objednávka a jej odmietnutie

1.      Objednávka sa doručuje telefonicky, faxom, prostredníctvom internetovej stránky www.lacne-dvere.eu alebo iným dohodnutým spôsobom.

2.     Doručením objednávky spoločnosti kupujúci deklaruje, že pozná a akceptuje aktuálne platné ceny tovaru ponúkaného na internetovej stránke www.lacne-dvere.eu spoločnosti a zároveň súhlasí s týmito VOP.

3.     Spoločnosť je oprávnená objednávku odmietnuť bez uvedenia dôvodu a to bez akýchkoľvek postihov zo strany kupujúceho.

4.     Spoločnosť je taktiež oprávnená odmietnuť objednávku pokiaľ kupujúci nemá vyrovnané všetky záväzky voči spoločnosti lacne-dvere.eu splatné ku dňu vystavenia objednávky, prípadne ak by kupujúci plnením objednávky prekročil svoj kreditný rámec určený spoločnosťou.

5.     Spoločnosť informuje kupujúceho o odmietnutí objednávky do 7 dní odo dňa doručenia objednávky.

6.     Spoločnosť sa zaväzuje dodať kupujúcemu druh a množstvo objednaného tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň akceptácie objednávky. Taktiež dodať kupujúcemu tovar vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy a pri objednávke viacerých produktov odoslať tovar podľa komodity alebo značky.

7.     Kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar prevziať v stanovenom čase a mieste, skontrolovať neporušenosť obalov a uhradiť za tovar cenu v plnej výške v zmysle platobných podmienok platných v deň akceptácie objednávky. V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme na základe objednávky, spoločnosť si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody.

8.     V prípade, že kupujúci neprevezme tovar pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.

IV. Dodanie tovaru

1.     Poplatky za prepravu sú uvedené individuálne pri jednotlivých produktoch v závislosti od váhy, rozmerov, veľkosti, vzdialenosti dodania a spôsobe dodania. Dodaním tovaru sa rozumie fyzické dodanie objednaného tovaru kupujúcemu. Termín doručenia je informatívny a o presnom dátume doručenia tovaru bude kupujúci včas telefonicky alebo emailom informovaný.

2.     Dodacia lehota sa začína odo dňa pripísania peňažnej čiastky na účet spoločnosti, v prípade platby v hotovosti, ihneď po potvrdení akceptácie objednávky. Dodacia lehota na tovar je v dĺžke štyroch (4) týždňov, vo výnimočných prípadoch, t.j. Vianoc, celozávodnej dovolenky a atypických výrobkov až dvanásť (12) týždňov.

3.     Tovar sa dodáva iba na základe objednávky kupujúceho a to na dohodnuté miesto dodania (adresu dodania).

4.     Pokiaľ kupujúci neuvedie pri prvotnej registrácii inú adresu dodania objednaného tovaru, platí, že miestom dodania je sídlo alebo adresa bydliska kupujúceho. V prípade, že kupujúci má záujem dodať tovar na neštandardnú adresu, je potrebné na túto skutočnosť upozorniť pri doručení objednávky spoločnosť. Kupujúci je povinný bezodkladne písomne alebo emailom informovať spoločnosť lacne-dvere.eu o zmene adresy miesta dodania.

5.     Spoločnosť si svoj záväzok dodať tovar riadne a včas splní okamihom odovzdania objednaného tovaru kupujúcemu alebo prvému prepravcovi. Spoločnosť lacne-dvere.eu môže plniť svoj záväzok voči Spotrebiteľovi aj čiastočne, ak Spotrebiteľ s čiastočným plnením vyjadri súhlas. V prípade Objednávateľa je čiastočné plnenie záväzku prípustné a Objednávateľ nie je oprávnený ho odmietnuť.V prípade, že spoločnosť nie je schopná plniť objednávku v plnom rozsahu, nedodaný tovar sa registruje a bude dodaný kupujúcemu pri prvej príležitosti (po najbližšom naskladnení chýbajúceho tovaru na sklad), o tejto skutočnosti bude kupujúci vhodným spôsobom informovaný. Ak spoločnosť lacne-dvere.eu nesplní svoj záväzok, pretože objednaný tovar nemôže dodať alebo službu poskytnúť, bezodkladne o tom informuje Spotrebiteľa a do 15 dní mu vráti cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ak sa spoločnosť a Spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení.

6.     Kupujúci alebo jeho oprávnený zástupca potvrdí prevzatie tovaru vypísaním mena oprávnenej osoby preberajúcej tovar paličkovým písmom a podpisom na dodacom liste určenom pre potreby spoločnosti. Podľa možnosti Objednávateľ doplní podpis odtlačkom firemnej pečiatky. Kupujúci plne zodpovedá za to, aby bol tovar prevzatý oprávnenou osobou.

7.     Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny podľa vystavenej faktúry. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru kupujúcim prípadne prvým prepravcom.

8.     Dodací list je súčasťou dodávky tovaru. Okrem údajov o spoločnosti ako o dodávateľovi/predajcovi obsahuje označenie kupujúceho a jeho identifikačné údaje, údaje o dodanom tovare (produktové čísla, názvy tovaru, dodané množstvá). V spodnej časti dodacieho listu je rekapitulácia dodávky. Do spodnej časti (do dodacieho listu určeného pre spoločnosť lacne-dvere.eu) sa potvrdzuje prevzatie tovaru oprávnenou osobou kupujúceho.

9.     Predpokladaný termín doručenia tovaru je informatívny a o presnom termíne doručenia tovaru bude kupujúci včas telefonicky alebo e-mailom informovaný.

10. Cena dopravy nie je zahrnutá v cene tovaru. Spôsob dopravy si má kupujúci možnosť vybrať v procese objednávky. Cena dopravy sa kalkuluje individuálne, pričom s cenou za dopravu bude kupujúci oboznámený pri objednávke. Doprava tovaru prebieha len na území Slovenskej republiky. Doprava tovaru mimo územia Slovenskej republiky sa dohaduje individuálne.

11. Spoločnosť nezodpovedá za oneskorené doručenie zavinené dopravcom alebo nesprávnymi údajmi poskytnutými kupujúcim. Pri doručení a preberaní tovaru je kupujúci povinný riadne skontrolovať neporušenosť obalu. Akékoľvek zistené nedostatky a poškodenia uvedie do dodacieho (resp. preberacieho) listu dopravcu. V prípade, ak bude mať kupujúci pochybnosti o neporušenosti obalu tovaru alebo tovaru, má kupujúci právo zásielku odmietnuť prevziať, pričom dôvod uvedie do dokladu o doručení tovaru, čím automaticky začína reklamačné konanie. Podpisom dokladu o doručení tovaru bez písomných výhrad kupujúci potvrdzuje, že tovar bol doručený v poriadku bez poškodenia a na neskoršie reklamácie tovaru z dôvodu porušenia obalu a mechanického poškodenia tovaru nebude braný ohľad a takáto reklamácia nebude uznaná s ohľadom na reklamačné podmienky dopravcu.

12. Spoločnosť poskytuje dodanie tovaru kupujúcemu viacerými spôsobmi, a to nasledovne:

a)     Osobný odber

Miesto osobného odberu je Sládkovičova 7, 982 01 Tornaľa. Pokiaľ kupujúci neprevezme objednaný tovar  v rezervačnej lehote piatich (5) pracovných dní, bude sa takéto nekonanie kupujúceho považovať za porušenie zmluvy a týchto VOP zo strany kupujúceho bez nároku na vrátenie zaplatenej sumy. Za oneskorený odber bude účtované skladné vo výške 10 EUR za paletu tovaru za 1 deň. Kupujúci je povinný si tovar pri osobnom odbere dôkladne skontrolovať.

b)     Dovoz na určenú adresu

Tovar je dodaný kupujúcemu na jeho vybranej adrese prostredníctvom rozvozu spoločnosti. Kupujúci je o preprave a cene informovaný vopred a to e-mailom alebo telefonicky. Pokiaľ kupujúci neprevezme objednaný tovar na určenej adrese, je povinný uhradiť náklady spojené s opätovnou dopravou na určené miesto. Ak kupujúci neprevezme tovar na určenej adrese viac ako dva krát, bude sa takéto nekonanie kupujúceho považovať za porušenie zmluvy a týchto VOP zo strany kupujúceho.

13. Po uplynutí šiestich (6) mesiacov odo dňa, keď bola objednávka (vec) zhotovená, môže spoločnosť s objednávkou (vecou) voľne nakladať. Pokiaľ sa mu nepodarí objednávku (vec) speňažiť alebo iným spôsobom s ňou účelne naložiť, má spoločnosť lacne-dvere.eu právo, aby mu kupujúci zaplatil cenu zhotovenia diela.

14. Pokiaľ doba skladovania objednávky (veci) presiahne dobu šiestich (6) mesiacov, zaniká právo kupujúceho na odber tovaru alebo jeho náhradu.

15. Cena montáže nie je zahrnutá v cene tovaru. Montáž je možná len s dopravou. Spôsob montáže si má kupujúci možnosť označiť v poznámkách pri objednávke. Cena montáže sa kalkuluje individuálne a je závislá od zamerania. S presnou sumou za montáž bude kupujúci oboznámený po zameraní montážnou firmou, ktorá predstavuje samostatný subjekt práv a povinnosti mimo zmluvného vzťahu medzi spoločnosťou a kupujúcim. Kupujúci realizáciou objednávky nevstupuje do zmluvného záväzkového vzťahu s montážnou firmou v súlade s týmito VOP. Montáž tovaru prebieha len na území Slovenskej republiky. Montáž tovaru mimo územia SR sa dohaduje individuálne.

V. Ceny tovaru a platba za dodaný tovar

1.     Ceny uvedené na internetovej stránke www.lacne-dvere.eu sú platné v čase uskutočnenia objednávky.

2.     Cena tovaru v objednávke nezahŕňa prepravné náklady (dovoz) a montáž.

3.     Spoločnosť si vyhradzuje právo ľubovoľne upravovať cenu za tovar. Pre jednotlivé obchodné prípady je rozhodujúca cena platná v čase doručenia objednávky. O zmene ceny tovaru informuje spoločnosť lacne-dvere.eu vydaním alebo aktualizovaním nového cenníka (cien) na internetovej stránke www.lacne-dvere.eu. Na zmenu ceny tovaru je možné sa informovať aj v spoločnosti lacne-dvere.eu. Dňom vydania alebo aktualizácie nového aktuálneho cenníka (cien) nastáva účinnosť, t.j. záväznosť ceny uvedenej internetovej stránke www.lacne-dvere.eu.

4.     Faktúrou sa rozumie daňový doklad vystavený spoločnosti na základe dodacieho listu po vzniku plnenia (odovzdaní tovaru).

5.     Termín splatnosti je deň stanovený spoločnosťou lacne-dvere.eu ako deň najneskoršej úhrady záväzkov za prevzatý tovar. Je to súčasne aj deň, ku ktorému musí byť fakturovaná cena vrátane DPH pripísaná na účet spoločnosti lacne-dvere.eu. Štandardný termín splatnosti je 5 dní od prijatia objednávky spoločnosťou lacne-dvere.eu, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

6.     Platba za tovar je možná:

a)     bezhotovostným prevodom na bankový účet Predávajúceho

Objednávku možno zaplatiť prevodom z bankového účtu kupujúceho na bankový účet spoločnosti lacne-dvere.eu alebo platobným príkazom na pobočke banky alebo na pošte. V prípade takejto platby bude objednávka akceptovaná po tom, ako bude platba kupujúceho pripísaná na účet lacne-dvere.eu. V prípade inej banky ako je banka Predávajúceho, môže táto platba trvať aj niekoľko dní. Pokiaľ sa kupujúci rozhodne pre úhradu kúpnej ceny tovaru bezhotovostným prevodom na bankový účet Predávajúceho alebo platobným príkazom, číslo účtu je: 2626116848/1100, vedený v Tatra banka, a.s., variabilný symbol je číslo objednávky. Ak bude uvedený nesprávny variabilný symbol, predlžuje sa termín dodania o sedem (7) pracovných dní. Pri takejto forme platby bude tovar v objednávke rezervovaný po dobu piatich (5) pracovných dní od prijatia objednávky. Pokiaľ nebude kúpna cena pripísaná na bankový účet Predávajúceho do piatich (5) pracovných dní, bude sa takéto nekonanie považovať za zrušenie objednávky zo strany kupujúceho.

b)     v hotovosti pri osobnom odbere alebo rozvoze.

7.     Ak je Objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry za dodaný tovar, spoločnosť lacne-dvere.eu je oprávnená od neho požadovať zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. Ak je kupujúci v omeškaní viac ako 5 dní po splatnosti faktúry, je spoločnosť lacne-dvere.eu oprávnená odstúpiť od kúpnej zmluvy. Odstúpenie od zmluvy je potrebné vykonať písomnou alebo elektronickou formou a je účinné okamihom jeho doručenia kupujúcemu. Odstúpenie od zmluvy sa považuje za doručené v okamihu odoslania odstúpenia faxom alebo prostredníctvom elektronickej pošty na adresu kupujúceho. Kupujúci je v takomto prípade povinný okamžite vrátiť spoločnosti lacne-dvere.eu nadobudnutý a neuhradený tovar v pôvodnom stave a množstve, na vlastné náklady a nebezpečenstvo. Okamih a formu vrátenia tovaru je potrebné osobne dohodnúť. V prípade, že vrátenie v pôvodnom množstve a stave nebude možné, vyhradzuje si spoločnosť lacne-dvere.eu vymáhať dlžnú sumu všetkými dostupnými právnymi prostriedkami v súlade s normami práva Slovenskej republiky. 

VI. Zrušenie (storno) objednávky

1.     Spoločnosť je oprávnená zrušiť objednávku, ak objednávku nie je možné záväzne potvrdiť, najmä, nie však výlučne z dôvodu nepravdivých údajov uvedených v objednávke, alebo ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva, alebo ak sa výrazne zmenila cena distribútora/výrobcu. V prípade, ak takáto situácia nastane, kupujúci bude ihneď informovaný predávajúcim za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, ak kupujúci zaplatil časť alebo celú výšku kúpnej ceny a nedošlo k dohode o ďalšom postupe, bude mu táto finančná čiastka vrátená do 15 pracovných dní.

2.     Ustanovenia upravujúce odstúpenie od zmluvy určené výlučne Spotrebiteľa:

Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa

1. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon”) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru, ak si predávajúci splnil informačné povinnosti podľa tohto zákona, pre ostatné prípady sa uplatňuje ods. 2 alebo 3 Zákona. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.
2. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné  odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho počas jeho prevádzkových hodín alebo toto odstúpenie podať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch, prípadne takéto uplatnenie práva je možné uplatniť aj v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim, aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár: Odstúpenia od kúpnej zmluvy, v ktorom je potrebné vyplniť minimálne údaje s označením „*” – hviezdičkou.
3. Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.
4. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.
5. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

3.     Ustanovenia upravujúce odstúpenie zmluvy určené výlučne pre Objednávateľa:

i)     Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, ak spoločnosť lacne-dvere.eu poruší opakovaným spôsobom povinnosti stanovené týmito VOP.

ii)   Objednávateľ sa zaväzuje v prípade porušenia povinností ustanovených zmluvou a týmito VOP zaplatiť spoločnosti lacne-dvere.eu zmluvnú pokutu vo výške 10% zo sumy uvedenej v objednávke tovaru do 7 dní odo dňa porušenia povinností na účet spoločnosti.  Objednávateľ výslovne súhlasí so započítaním zmluvnej pokuty v podobe vzniknutej pohľadávky na strane spoločnosti lacne-dvere.eu v postavení veriteľa voči Objednávateľovi v postavení dlžníka.

iii)Spoločnosť lacne-dvere.eu je oprávnená popri zmluvnej pokute požadovať aj náhradu škody spôsobenej porušením povinností Objednávateľa, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta. Zmluvná pokuta sa nezapočítava na náhradu škody, t.j. zmluvná pokuta nemá žiaden vplyv na zodpovednosť za škodu, a to ani z hľadiska výšky, ani z hľadiska podmienok jej uplatnenia.

VII. Záručná doba

1.     Na všetky produkty spoločnosť poskytuje záruku na tovar podľa všeobecne platných právnych predpisov v Slovenskej republike, t.j. ak nie je uvedené inak, záručná doba je 24 mesiacov.

2.     Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru.

Nákupný košík
Návrat hore